Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés 

A Esal Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u. 117..; bejegyezve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságánál Cg.13 09 139185 cégjegyzékszámon; a továbbiakban: „Társaság”), mint a www.esal.hu fő weboldal és kapcsolódó aloldalak üzemeltetője ezúton teszi közzé a weblapjain alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési elveit és szabályait.


2. Adatkezelő adatai 

Adatkezelő megnevezése: Esal Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.13 09 139185

Adatkezelő székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság u 117.

Telefonszáma: +3670703188

Adatkezelő elektronikus címe: info kukac esal.hu (info@esal.hu)

Adatkezelő képviselője: Petényi Norbert Ügyvezető 

 

3. Adatfeldolgozó adatai 

Adatfeldolgozó megnevezése: Esal Hungária Kft

Adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: Cg:  13 09 139185

Adatfeldolgozó székhelye:  2040 Budaörs, Szabadság u. 117.

Adatfeldolgozó megnevezése:  Kulcssoft Nyrt.

Adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: Cg: 01 10 045531 

Adatfeldolgozó székhelye:  1016 Budapest, Mészáros utca 13.

 


4. Adatvédelmi tisztviselő (DPO) 

A Társaság áttekintette belső folyamatait, amely során arra jutott, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 37. cikk (1) bekezdése szerinti adatkezelési tevékenységeket nem végez, DPO kinevezésére nincs szükség. 

 

5. Adatvédelmi hatóság adatai 

Neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Postai címe: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Elektronikus címe: ugyfelszolgalat kukac naih.hu 

Telefonszáma: +36 1 391 14 00

Fax: +36 1 391 14 10 

Weblapja: https://naih.hu 

 

6. Az adatkezelési tevékenységek bemutatása 

Az adatkezelés célja információ nyújtás, kapcsolattartás az ügyfelekkel és érdeklődőkkel. A weblapok cookie-kat / sütiket használnak, a külön süti tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően. 

A központi esal.hu honlap mellett a Társaság kezeli a következő oldalakat, amelyeken keresztül végzett adatkezelési tevékenységére is a jelen Tájékoztatóban foglaltak az irányadók:

www.swisspearl.hu

A fentieken túl a Társaság az oldalaiba beépülő Facebook és Google modulokat használ, remarketing céllal is. 

Hírlevélre történő feliratkozás esetén az érintett e-mail címe és teljes neve rögzítésre és kezelésre kerül a Társaság által. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Érintett a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva bármikor leiratkozhat. Hírlevél adminisztráció történik a Trello rendszerével, amely CRM rendszeren alapul. 

Az adatkezelések jogalapja az érintettek hozzájárulása és jogos érdek. Az adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás megszűnéséig, illetve az adatkezelési cél megszűnéséig, illetve az ágazati jogszabályokban és állásfoglalásokban előírtaknak megfelelően. 

A Társaság automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz. 

 

7. Az érintettek jogai 

Azon természetes személy, akinek a személyes adatát a Társaság kezeli (a továbbiakban: „Érintett”), bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Társasághoz fordulhat, és tájékoztatást kérhet a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. 

Érintett jogos kérése esetén a Társaság a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa, vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

A Társaság az esetleges adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából megalkotja belső Adatvédelmi incidens szabályzatát és adatvédelmi incidens nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott esetleges egyéb adatokat. 

Érintett kérheti adatainak törlését („elfeledéshez való jog”), helyesbítését, kezelésének korlátozását, zárolását. Az Érintett bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatai helyesbítését, vagy törlését. Társaság a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Társaság jogszabályi előírás alapján a szükséges időtartamig megőrzi. 

Az Érintett kérheti adatai zárolását. A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a Társaság az Érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli indokait és jogalapját. 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. 

Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Társaság a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja. 

Esetleges jogvita, jogorvoslat: Amennyiben a fentiek nem vezetnek eredményre az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a fent jelölt elérhetőségein, vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

8. Adatbiztonság 

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok esetleges jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, megsemmisülését, illetve az adatszivárgást.

A Társaság gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse. 

A Társaság megtesz minden tőle elvárhatót, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. Ezen kötelezettségvállalást a Társaság az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve a Társaság megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja és betartatja. 

 

9. Záró rendelkezések  

A jelen Tájékoztatót, illetve annak mindenkor hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a Társaság az Érintetteknek kérésükre átadja. 

Társaság az európai adatvédelmi reform keretében születő új uniós és hazai jogszabályok és állásfoglalások mentén a jelen Adatkezelési Tájékoztatót időről-időre felülvizsgálja, módosítja. 

A módosításokat az Érintettekkel elsősorban a mapei.hu, illetve mapei.com/hu-hu weblapon történő elhelyezéssel közli. A módosítást az Érintett a Társaság által üzemeltetett weblap használatával, ráutaló magatartásával /Ptk. 6:4.§(2)/ fogadja el. 

Budaörs, 2018. május 25.

Esal Hungária Kft.